สมาชิกสมาชิก : 492
Content : 2300
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1315439
ฮอนด้าสานต่อโครงการ “Honda Road Safety for Kids” มุ่งปลูกฝังความปลอดภัยและวินัยจราจรให้กับเยาวชน พร้อมวางรากฐานสู่ถนนปลอดอุบัติเหตุในอนาคต PDF พิมพ์ อีเมล
เรียบเรียงโดย อทิติ ศศิโรจน์   
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2018 เวลา 00:17 น.

 

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อโครงการ “Honda Road Safety for Kids” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นำคณะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยจากฮอนด้า เข้าอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและวินัยจราจรแก่เยาวชน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จังหวัดเชียงใหม่ อันจะนำไปสู่  การสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุ (Collision Free Society) ตามวิสัยทัศน์ปี 2030 ของฮอนด้า พร้อมเดินหน้าขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ รวมถึงผู้จำหน่ายฮอนด้าทั่วประเทศ


 นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฎิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทผู้ผลิตยนตรกรรม ฮอนด้าตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาโดยตลอด โดยได้เริ่มดำเนินการรณรงค์และเผยแพร่กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยมาตั้งแต่ปี 2531 ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ฮอนด้าจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 คือ การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป นักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผ่านโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ” และได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยแต่ละปีอุบัติเหตุบนท้องถนนได้คร่าชีวิตเด็กและเยาวชนไปจำนวนมาก ฮอนด้าได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดตั้งโครงการ “Honda Road Safety For Kids” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยจราจร รวมถึงเป็นการวางรากฐานเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชน โดยปรับหลักสูตรให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การข้ามถนนอย่างปลอดภัย การเอาตัวรอดเมื่อต้องติดอยู่ในรถ สำหรับในปีนี้ เริ่มต้นโครงการฯที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีปริมาณรถหนาแน่น รวมถึงศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุระบุว่าติด 1 ใน 5 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด นอกจากนี้ยังวางแผนขยายโครงการไปยังโรงเรียนอื่นๆ รวมถึงต่อยอดไปยังผู้จำหน่ายฮอนด้า เพื่อสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของฮอนด้าปี 2030”

 


สำหรับโครงการ “Honda Road Safety for Kids” เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ รวมแล้วกว่า 2,667 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเยาวชนอายุ 3-6 ปี, อายุ 7-14 ปี และอายุ 15-18 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเยาวชน โดยริเริ่มพัฒนาหลักสูตรที่เน้นให้เยาวชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้โดยง่าย ผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกการแก้ไขปัญหาและ การเอาตัวรอด อันจะสามารถนำไปใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ถือเป็นปีแรกที่ได้ขยายโครงการไปยังนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ 1-3 จำนวนกว่า 500 คน ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยอาจารย์ปัญญา สกุลปั้นทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กล่าวว่า “โครงการนี้ถือเป็นการสร้างทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับเด็ก ทำให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กจดจำได้ง่าย เช่น การโดยสารรถยนต์ การใช้ถนนอย่างปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการป้องกันไว้ก่อนเกิดเหตุ ทั้งยังสามารถต่อยอดความปลอดภัยไปยังครอบครัว เพราะเด็กสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเล่าให้ผู้ปกครองฟัง ต้องขอขอบคุณฮอนด้าสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ และอยากให้จัดกิจกรรมอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางนึงด้วย”โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จังหวัดเชียงใหม่ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร รองผู้อำนวยการรับผิดชอบแผนกปฐมวัย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณทางฮอนด้ามากสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางฮอนด้าได้เลือกจัดกิจกรรมที่โรงเรียนของเรา ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ เพราะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หน่วยการเรียนรู้ภายในห้องเรียน โดยทุกวันเด็กจะได้เรียนรู้การเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งโครงการนี้ ทำให้เด็กได้สัมผัสประสบการณ์จากสถานการณ์จำลอง เพื่อจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดให้กับเด็ก นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนอีกด้วย”


โครงการ “Honda Road Safety for Kids”

1. ความเป็นมาของโครงการ “Honda Road Safety for Kids”

ฮอนด้าตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาโดยตลอด โดยได้เริ่มดำเนินการรณรงค์และเผยแพร่กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา ด้วยการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ภายใต้โครงการ “เมืองไทยปลอดภัย” (Safety Thailand) และในปี พ.ศ. 2537 ได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยอย่างเป็นทางการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 จึงได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยด้านรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้มาตรฐานแห่งแรกในประเทศไทย และภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ขึ้น จนถึงปัจจุบัน มีผู้ผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยด้านรถยนต์กับฮอนด้ารวมทั้งหมดกว่า 77,733 คน


ฮอนด้ายังคงเดินหน้าเผยแพร่ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2556 ได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดตั้งโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ” เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการอบรมเน้นการให้ความรู้กับคน (Human) เป็นหลัก เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุด โดยจัดการอบรมให้กับลูกค้าฮอนด้า บุคคลทั่วไป ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ อาทิ เจ้าหน้าที่พลขับรถยนต์ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3


เพื่อขยายการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้ครอบคลุมมาถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยแต่ละปี อุบัติเหตุบนท้องถนนได้คร่าชีวิตเด็กและเยาวชนไปจำนวนมาก ฮอนด้าได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดตั้งโครงการ “Honda Road Safety For Kids” ในปี พ.ศ.2558 เพื่ออบรมให้ความรู้ รวมถึงสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยและวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน  โดยออกแบบหลักสูตรครอบคลุมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ให้ง่ายต่อการเรียนรู้และการจดจำของเด็กแต่ละช่วงวัย รวมถึงสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อาทิ การใช้ถนนและการข้ามถนนอย่างปลอดภัย พื้นที่อันตรายรอบตัวรถ การขึ้น-ลงรถ และการโดยสารรถอย่างปลอดภัย การขี่จักรยานอย่างปลอดภัย รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อต้องติดอยู่ในรถเพียงลำพัง เป็นต้น


ตลอดระยะเวลา 3 ปี โครงการ “Honda Road Safety For Kids” ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมอบรมแล้วกว่า 2,667 คน สำหรับปี พ.ศ.2561นี้  ได้จัดอบรมให้กับเด็กในระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเลือกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งนำไปสู่การสัญจรบนท้องถนนที่เพิ่มขึ้นตามมา รวมถึงศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุระบุว่าเป็นจังหวัดที่ติดอันดับ 1 ใน 5 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดอีกด้วย


 

นอกจากนี้ ฮอนด้ายังวางแผนขยายโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุ (Collision Free Society) ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของฮอนด้าปี 2030 โดยขยายการอบรมให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจรไปยังสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงต่อยอดไปยังผู้จำหน่ายฮอนด้าทั่วประเทศ

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ ”Honda Road Safety for Kids”

2.1  เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยและวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน

2.2  เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืน

2.3  เพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างองค์กรและสถาบันการศึกษาในการทำงานร่วมกัน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนน รวมถึงต่อยอดไปยังผู้จำหน่ายฮอนด้าทั่วประเทศ

 

3. กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

3.1 กลุ่มเด็กเล็ก           อายุ 3 - 6 ปี

3.2 กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 7 - 14 ปี

3.3 กลุ่มเยาวชน           อายุ 15 - 18 ปี

 

4. หลักสูตรการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

3.1 กลุ่มเด็กเล็ก                อายุ 3 - 6 ปี                  หลักสูตร 1.5 ชั่วโมง

3.2 กลุ่มเด็กและเยาวชน      อายุ 7 - 14 ปี                หลักสูตร 3 ชั่วโมง

3.3 กลุ่มเยาวชน                อายุ 15 -18 ปี                หลักสูตร 3 ชั่วโมง

 

ภาคทฤษฎี

พัฒนาความรู้และทักษะในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน โดยปรับให้มีความเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย อาทิ หลักสูตรสำหรับกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 3-6 ปี จะเน้นหลักสูตรที่เข้าใจง่าย เช่น การปฏิบัติตนให้มีความปลอดภัย เมื่ออยู่บนทางเท้าหรือถนน การโดยสารรถอย่างปลอดภัย การฝึกการฟังเสียงจากยานพาหนะต่างๆ เช่น เสียงรถพยาบาล เสียงรถดับเพลิง พร้อมคำแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียงดังกล่าว การเรียนรู้เรื่องสีของเสื้อผ้า ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายในที่มืด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนในเวลากลางคืน เป็นต้น

 

ภาคปฏิบัติ

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหา รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ อาทิ หลักสูตรสำหรับกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 3-6  ปี สอนให้เด็กเรียนรู้ขั้นตอนการใช้ถนนและการข้ามถนนอย่างปลอดภัย วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อต้องติดอยู่ในรถเพียงลำพัง เป็นต้น


 

5. แผนการดำเนินงานโครงการ ”Honda Road Safety for Kids” ในปี พ.ศ. 2561

สำหรับในปี พ.ศ. 2561 โครงการฯ มุ่งเน้นที่จะขยายการอบรมไปสู่สถานศึกษาทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่มีการใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก และวางแผนครอบคลุมทุกภูมิภาคภายในปีนี้  สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมในโครงการฯ ได้แก่


 

6. ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนและสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชั่วโมง โทร 02- 341-7777 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1 800 239 833 หรือโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ความคิดเห็น (0)Add Comment

แสดงความคิดเห็น
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
เล็กลง | ใหญ่ขึ้น

busy
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2018 เวลา 21:57 น.